Verloop van een begeleidingstraject

Wanneer je besluit om de stap naar een kinder- en jongerenpsycholoog te zetten, kan dit op verschillende manieren gebeuren. Het kan zijn dat je doorverwezen werd door je huisarts, het CLB of een andere hulpinstantie. Daarnaast kan je ook zonder doorverwijzing zelf contact opnemen om een eerste afspraak te maken. Tijdens dit eerste intakegesprek neem ik uitgebreid de tijd om met het kind en de ouders kennis te maken. Er zal meer uitleg gegeven worden over wat een kinderpsycholoog precies doet en welke afspraken er zijn. Vervolgens zal er dieper ingegaan worden op de hulpvraag. Wie er aanwezig is tijdens dit eerste intakegesprek kan verschillen naargelang de keuze van de ouders en/of het kind.

Wanneer de hulpvraag goed in kaart is gebracht, zal er een begeleidingsplan met behandeldoelen opgesteld worden. Het verdere verloop van de begeleiding zal toegelicht worden en vervolgafspraken zullen worden vastgelegd. Op regelmatige tijdstippen zal de voortgang van de begeleiding besproken worden met het kind en de ouders. Wanneer ik van mening ben dat ik zelf niet de nodige expertise heb inzake een bepaalde problematiek, zal ik gericht doorverwijzen naar meer gespecialiseerde hulpverlening.

Zijn de klachten voldoende afgenomen, dan kan de begeleiding stopgezet worden. Dit gebeurt steeds in samenspraak met het kind en zijn/haar ouders. De begeleiding kan stapsgewijs afgebouwd worden, waarbij het kind nog slechts één keer in de maand komt en steeds langere periodes tussenlaat. Na afloop van een begeleidingstraject mag er op elk moment opnieuw contact opgenomen worden, en kan de begeleiding weer verder gezet worden indien nodig.

Beschikbaarheid

Woe: 13u-17u
Zat: 9u-18u

De sessies gaan enkel door na afspraak.
Afspraken zijn mogelijk buiten de schooluren (woensdagnamiddag en zaterdag), zodat uw kind geen lessen hoeft te missen.
Contacteer me gerust en dan bekijken we samen waar en wanneer het past om langs te komen.
Soms kan het zijn dat er een wachttijd is en kunnen cliënten op de wachtlijst geplaatst worden. Van zodra er een plekje beschikbaar is word je telefonisch of via mail verwittigd en uitgenodigd voor een eerste intakegesprek.

Beroepsgeheim

Als erkend klinisch kinder- en jongerenpsycholoog ben ik gebonden aan het beroepsgeheim.
Dit wil zeggen dat ik steeds in overleg met het kind of de jongere zal bevragen welke informatie doorgegeven mag worden en of andere betrokken hulpverleners gecontacteerd mogen worden. Wanneer de veiligheid van een kind of diens omgeving in gevaar is, zijn er uitzonderingen mogelijk op het beroepsgeheim. In het geval van een (v)echtscheiding, werk ik liefst met de expliciete toestemming van beide ouders. Bovendien is het zo dat mijn psychologische verslagen niet gebruikt mogen worden voor gerechtelijke doeleinden.